Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương

14/05/2023 00:00        
Đọc tin

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, địa phương. Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết đúng tiến độ quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình sang cơ quan, đơn vị khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị khác; có văn bản thông báo lại cho cơ quan, đơn vị lấy ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến. Khi giải quyết công việc, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với cơ quan, đơn vị, địa phương khác có liên quan. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan, đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, có quan điểm, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm… Đối với các hồ sơ, đề án, dự án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động làm việc trực tiếp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nhất là kiểm tra đột xuất. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Đồng thời phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo đúng quy định đối với các trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan tập thể, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Nguồn: https://khanhhoa.gov.vn/vi/tin-hoat-dong-trong-tinh-0331/tang-cuong-trach-nhiem-trong-xu-ly-cong-viec-cua-cac-co-quan-dia-phuong

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh