GIỚI THIỆU CHUNG

16/08/2014 00:00        
Đọc tin
BAN DÂN TỘC TỈNH KHÁNH HOÀ
Địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Điện thoại - Fax: 0258.3813576
 

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, được thành lập theo Quyết định số 41/2002/QĐ-UBND ngày 20/3/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trên cơ sở sát nhập 2 đơn vị "Ban Xây dựng Miền núi và Hải đảo" và "Chi cục Định canh định cư và vùng Kinh tế mới", với tên gọi là "Ban Dân tộc Miền núi và Định canh định cư".

Căn cứ Nghị đinh số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp và Thông tư liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06/5/2004 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ NộiVụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương; Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 208/2004/QĐ-UBND ngày 25/11/2004 kiện toàn tổ chức Ban Dân tộc Miền núi và Định canh định cư và đổi tên thành Ban Dân tộc.

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh