CƠ CẤU TỔ CHỨC

01/09/2022 00:00        
Đọc tin

                              

CƠ CẤU TỔ CHỨC

(Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc và Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc)

          1. Võ Nam Thắng - Trưởng ban

          - Điện thoại: (0258)3561.069 - 0909.161.262

          - Email: vnthang@khanhhoa.gov.vn

          a) Tóm tắt quá trình công tác

          - Năm 2001 - 10/2020: Công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 7/2018: Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và     Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa

          - Tháng 10/2020 - 01/2021: Tỉnh ủy viên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

          - Tháng 01/2021 - 9/2022: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Diên Khánh.

        - Từ 9/2022 đến nay : Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà. Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hoà khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

          b) Nhiệm vụ, quyền hạn

          - Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình công tác hàng năm của Ban, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

          - Báo cáo, kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành công tác của Ban trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc; trả lời chất vấn của cử tri và của đại biểu HĐND tỉnh.

          - Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ; tài chính; quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; cải cách hành chính; chuyển đổi số; thi đua - khen thưởng; an ninh quốc phòng.

          - Trực tiếp chỉ đạo công tác của Văn phòng Ban; theo dõi địa bàn huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

         - Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

          - Chủ tài khoản cơ quan Ban Dân tộc.

          2. Phạm Duy Khánh - Phó Trưởng ban

          - Điện thoại: 0258.3825.113 - 0935.830.901

          - Email: pdkhanh@khanhhoa.gov.vn.

          a) Tóm tắt quá trình công tác

          - Tháng 9/1988  - 10/1997: Cán bộ phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 11/1997: Xuất ngũ, hưởng chế độ một lần.

          - Tháng 12/1997 - 4/2005: Nhân viên công ty vận tải biển Văn Khoa, tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 5/2005 - 02/2007: Nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 3/2007 - 3/2012: Chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 4/2012 - 7/2018: Giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra và Chánh Thanh tra Ban Dân tộc.

          - Tháng 8/2018 đến nay: Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

          b) ) Nhiệm vụ, quyền hạn

          - Giúp Trưởng ban phụ trách công tác: Thanh tra, pháp chế; truyền thông, thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phổ biến giáo dục pháp luật; bình đẳng giới trong thực hiện chính sách dân tộc; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

          - Phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm định các dự án, đề án có liên quan đến công tác dân tộc thuộc lĩnh vực được phân công. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng ban khi ban hành các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực được phân công giải quyết.

          - Điều hành các hoạt động của Ban khi Trưởng ban vắng mặt và chịu trách nhiệm các nội dung giải quyết trước Trưởng ban.

          -  Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Trưởng ban uỷ quyền.

          -  Trực tiếp chỉ đạo công tác của Phòng Thanh tra; theo dõi công tác dân tộc địa bàn huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hoà.

          -  Ký thay Chủ tài khoản cơ quan Ban Dân tộc khi được Trưởng ban ủy quyền.      

          - Thực hiện những công việc khác do Trưởng ban phân công.

          3. Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban

          - Điện thoại: 0914.148.232

          - Email: nnson@khanhhoa.gov.vn

          a) Tóm tắt quá trình công tác

          - Tháng 8/1994 - 12/1994: Phó Trưởng công an xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 01/1995 - 12/1999: Trưởng công an xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 01/2000 - 10/2006: Bí thư - Chủ tịch UBND xã Cam Thành Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

          - Tháng 11/2006 - 4/2008: Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Cam Ranh.

          - Tháng 5/2008 - 5/2010: Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng Thị ủy Cam Ranh.

          - Tháng 6/2010 - 3/2011: Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh.

          - Tháng 4/2011 - 6/2020: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh.

          - Tháng 7/2020 đến nay: Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa.

          b) ) Nhiệm vụ, quyền hạn

          - Giúp Trưởng ban phụ trách các lĩnh vực công tác: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số; hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thống kê công tác dân tộc theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

          - Phối hợp với các sở, ban, ngành thẩm định các dự án, đề án có liên quan đến công tác dân tộc thuộc lĩnh vực được phân công. Phối hợp xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng ban khi ban hành các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực được phân công giải quyết.

          - Điều hành các hoạt động của Ban khi Trưởng ban, Phó Trưởng ban vắng mặt và chịu trách nhiệm các nội dung giải quyết trước Trưởng ban;

          - Trực tiếp chỉ đạo công tác của Phòng Nghiệp vụ chuyên môn; theo dõi công tác dân tộc địa bàn huyện Khánh Sơn, thành phố Cam Ranh.

          - Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được Trưởng ban uỷ quyền.

          - Thực hiện những công việc khác do Trưởng ban phân công.

         

 

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh