Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác dân tộc và chính sách dân tộc cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại xã Thành Sơn và xã Ba Cụm Nam.

22/04/2023 00:00        
Đọc tin

Từ ngày 20-21/3/2023, Ban Dân tộc phối hợp UBND huyện, phòng Dân tộc huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Thành Sơn và xã Ba Cụm Nam .

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện và 100 đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã và các thôn; người có uy tín, trưởng thôn; các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của xã Thành Sơn và xã Ba Cụm Nam.

Tại Hội nghị các đại biểu được phổ biến các nội dung: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền, phổ biến một số quy định của các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua trong năm 2022 và 2023, các văn bản của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành Trung ương; văn bản của Tỉnh ủy và UBND tỉnh có liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng vùng  DTTS và miền núi trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; các Phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…; cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; củng cố khối đại đoàn kết, lòng tin của đồng bào các dân tộc đối Đảng và Nhà nước.

(Hình ảnh tại Hội nghị)

 
Danh mục
Văn bản công tác dân tộc
Liên kết nhanh